[1] Aplikacje zestawu FRDM-KL25Z – sterowanie diodami LED w Kinetis Design Studio


Projekt prostej aplikacji sterującej pojedynczą diodą LED

Nowy projekt w środowisku programistycznym Kinetis Design Studio rozpoczynamy od wywołania kreatora z menu okna głównego: File → New → Kinetis Design Studio Project. W okienku jakie się pojawi należy:

  • wprowadzić nazwę nowego projektu (np. FRDM-KL25Z_LEDs) i wybrać miejsce gdzie będzie on przechowywany (rysunek 1) – domyślnie jest to katalog przestrzeni roboczej ustawiony podczas pierwszego uruchomienia środowiska lub poprzez wybranie z menu File → Switch Workspace → Other,

 

Rys. 1. Wprowadzenie nazwy oraz wybór lokalizacji dla nowego projektu

 

  • wybrać model mikrokontrolera na jakim będzie uruchamiana tworzona aplikacja (w użytym zestawie FRDM-KL25Z jest to MKL25Z128xxx4, rysunek 2) – można tutaj skorzystać z pola wyszukiwania i wprowadzić początkową nazwę szukanego modelu,

 

Rys. 2. Wybór docelowego modelu mikrokontrolera (MKL25Z128xxx4)

 

  • aktywować narzędzie Processor Expert, które z założenia powinno ułatwić proces projektowania oprogramowania (rysunek 3).

Rys. 3. Aktywacja narzędzia Processor Expert 

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności i kliknięciu przycisku Finish naszym oczom powinien ukazać się układ przedstawiony na rysunku 4 – jest to tak zwana perspektywa Hardware, w której zawarte są różne widoki (ang. views), m.in. Processor, Component Inspector oraz Project Explorer. Jeżeli z jakiegoś powodu perspektywa ta nie zostanie załadowana to można ją aktywować z menu Window → Open Perspective → Hardware, natomiast poszczególne widoki dodaje się z menu Window → Show View → <Nazwa_Widoku>.

 

Rys. 4. Perspektywa Hardware

 

Rys. 5. Uproszczony schemat podłączenia diody RGB LED w zestawie FRDM-KL25Z

 

Na tym etapie zaczniemy implementację obsługi czerwonej diody LED zamontowanej w zestawie FRDM-KL25Z (rysunek 5). Proces ten można podzielić na dwie części:

  • dodanie i skonfigurowanie komponentu BitIO_LDD (sterowanie pojedynczą linią GPIO),
  • napisanie kodu sterującego linią GPIO.

W celu dodania nowego komponentu do projektu klikamy PPM na bloczku PTB (widok Processor) i z menu kontekstowego wybieramy Add Component/Template → BitIO_LDD (rysunek 6). W wyniku tej operacji w widoku Components pojawi się odpowiedni element (rysunek 7).

 

Rys. 6. Dodanie komponentu typu BitIO_LDD

 

Rys. 7. Komponent typu BitIO_LDD dodany do projektu